NOW-Research Center
Norwegian Pages 
 
     

 

 

 

 

 

 

NOW Research Center

Formålet med NOW - RC er å bidra i oppbyggingen av ny forskningsbasert kunnskap innen temaet oljeskadet vilt. Arbeidet er så langt basert på vår sentrale deltagelse og datafangst knyttet til oljesøl fra havaristene Rocknes (2004), Server (2007) og Full City (2009), samt arbeid knyttet til oljesølet i nedre Glomma vinteren 2006. Våre arbeidsfelt er mange, blant annet deltagelse i det internasjonale FoU-arbeidet med utvikling av nye teknikker og prosedyrer knyttet til arbeid med rehabilitering av oljeskadet vilt, studier av skader på oljeskader vilt, overlevelse av vilt etter gjennomført rehabilitering samt utvikling av organisasjonsmodeller for gjennomføring av konkrete innsatsaksjoner når oljesøl skjer i marine og limniske miljøer. Vår fokus vil særlig være mot sårbare og truede arter, men all erfaring viser at det er de vanligste arterne som rammes hardest når oljesøl skjer og som derved gir hovedgrunnlaget for nye erfaringer og ny kunnskap om dette viktige temaet.

Vårt arbeid vil være både prosjektbasert og med innsats av egne ressurser. NOW-RC vil ha et nært samarbeid med andre forskere, både frittstående og forskere i forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsfeltet vil i første rekke omfatte veterinærmedisinske og biologiske problemstillinger, noe som er reflektert i den fagkompetanse osm NOW-RC besitter.

Resultater fra både vårt eget arbeid og ny kunnskap fra den internasjonale forskning vil bli presentert her på nettsiden til NOW-RC.

Opprettelsen av NOW-RC er i tråd med signaler gitt av norske forvaltningsmyndigheter om at det er viktig å bygge ny kunnskap innen dette feltet og presentere dette i et åpent forum tilgjengelig for alle interesserte.Ærfugl - Ofte hardt rammet av oljesøl. Foto:A. Håland


Storskarv - oljeskadd?. Foto: A. Håland

     

© Norwegian Oiled Wildlife Research Center 2009 - 2011. Hosting: Hult IT AS