Aktuelt    |   Nettverket    |     Aksjoner    |     Galleri    |     Ny kunnskap    |     Kurs    |     Kontakt     |     Linker
     

 

 

 

 

ARBEIDSPROSESSENE PÅ MOTTAKET GÅR GODT

Arnold Håland, 11. august 2009

Utpå dagen i dag var bassengene på mottaket fulle av vitale sjø- og vannfugler, alle frie fra den dødelige oljen. Over 30 % av fuglene (ca 40 individer i skrivende stund) som er i anlegget, er nå igjennom den omstendige prosessen fra mottak, via stabilsering og til de siste dagene, en nidtid vaskeprosess der alle spor etter oljen er fjernet. Etterpå er det tørking og så inn i den siste delen av rehabilieringsprosessen, opphold i basseng til fjærdrakten er vanntett og fullstendig i orden til å kunne klare oppholdet ute i det fri.

På dette stadiet i Full City-aksjonen, på dag 12, er arbeidet snart midtveis og alle rutiner er godt innarbeidet. Et viktig aspekt i arbeidet er at fuglene skal gjennom hele prosessen så fort som mulig, men for hvert steg er det veterinærmedisinske kriterier som skal være oppfylt før den enkelte fugl er klar for neste steg i behandlingen. God kondisjon og tilfredstillende vekt, normale blodverdier, normal atferd og matopptak, er alle viktige parametre i den løpende evalueringen. Så langt ser resultatene gode ut, men hvordan denne historien ender og hvor høy overlevelsen blir til slutt, det får vi komme tilbake til.

De ansvarlige ved mottaket trenger flere nå frivilige til å bidra i sluttføringen av arbeidet, dvs. i gjennom de neste 2 -3 ukene som vi antar arbeidet i aksjonen vil vare. Ønsker du å bidra, ta kontakt med mottaket i Langesund, så får du den informasjonen du trenger.MILJØVERNMINISTEREN BEKREFTER SATSNING PÅ REHABILITERING AV OLJESKADET VILT SOM ET VIKTIG AVBØTENDE TILTAK

Arnold Håland, 11. august 2009


Miljøvernminsiter Erik Solheim bekreftet til flere medier i går, blant annet NRK, at han ønsker å satse på rehabilitering av oljeskadet sjøfugl som en del av den oppgraderte beredskapen mot oljesøl. Han bekrefter derved det klare inntrykket NOWs representanter fikk på møtet i MD i går
.

Miljøvernministeren svarte på spørsmål fra NRK Østafjells om hvorfor ikke han hadde tatt til orde for dette tidligere, og med at han ikke hadde vært fullt oppmerksom på problemstillingen tidligere. Fra vårt ståsted er det kanskje ikke så rart når deler av naturforvaltningens rådgivere gjentatte ganger har gått kraftig ut mot dette tiltaket og presentert utdatert informasjon og feile fakta. Dette forholdet underbygger et viktig element i et demokratisk samfunn; det trengs et mangfold av kunnskap og innspill for at vi skal finne frem til de beste løsninger i forvaltnings- sammenheng. Som i akademia generelt synes det alltid vanskelig å flytte på "etablerte sannheter" og få på plass ny kunnskap og litt andre måter å se verden på. Miljøvernministern har nå tatt steget inn blant de informerte, noe vi i NOW setter stor pris på.POSITIVT MØTE MED MILJØVERNMINISTER ERIK SOLHEIM

Arnold Håland, 11. august 2009

NOW m/partnere fra NGO’er og fagmiljø var invitert til møte med miljøvernminister Erik Solheim i MD i går. Med på møtet hadde han statssekretær Heidi Sørensen og flere andre fra MD. I tillegg stilte representanter fra alle de sentrale forvaltningsinstanser som er involvert i oljevernberedskapen, særlig de med løpende forvaltning av viltet og kystmiljøet, så som direktør i DN, Janne Sollie, adm. dir. i Mattilsynet Joakim Lystad og seksjonssjef i Kystverket Rune Bergstrøm. Også NINA var også representert ved direktør Norunn Myklebust.
NOW var invitert for å orientere ministeren og de sentrale forvaltningsenhetene om vårt pågående arbeid i Langesund og ikke minst hvordan NOW ser på sin rolle og sitt arbeid videre fremover mht på å implementere rehabilitering av oljeskadet sjø- og vannfugl i den faste oljevernberedskapen
.

Gjennomført arbeid og status i Langesund ble oppsummert av vår fagansvarlige veterinær Siri Lervik. Orienteringen ble tydelig godt mottatt og fulgt opp av en rekke spørsmål fra både statssekretær og forvaltning, med miljøvernministeren og hans stab som fokuserte lyttere. Som en fortsettelse på denne orienteringen fikk mange av oss i NOW-nettverket mulighet for å utdype viktige elementer i denne ganske så komplekse tematikken. Inntrykket var at her var det noe å lære for enhver – også miljøvernministeren.

Den andre delen av møtet var rettet inn mot fremtidige oppgaver, mot NOWs organisasjon og mulighet til å løse denne oppgaven, inkludert drøfting av 5 kravpunkter for politiske ledelse og statsforvaltningens ulike organer. De 5 punktene NOWs partnere var enige om å legge frem var følgende:

1) Rehabilitering av oljeskadd fugl må inn som et avbøtende tiltak i den statlige oljevernberedskapen. Dette må skje i tett samarbeid med de frivillige organisasjonene gjennom NOW. Tilstrekkelige økonomiske ressurser må følge med.
2) Det må gjennomføres omfattende kursing av både statlige organ og viltnemder etc, samt mot nye personellressurser via NOW (fra de frivillige organisasjonen, men også mot andre interesserte).
3) Det må bygges opp minimum 5 depoter med utstyr rundt om i landet (regional fordeling).
4) Formuleringer i Viltloven og dyrevernloven må gjennomgås (slik at ikke formalia stopper implementeringen av rehabiliteringsarbeidet).
5) Satsingen må synliggjøres i Statsbudsjettet for 2010.

Disse krav ble fremsatt på vegne av NOW av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. En grunnleggende avgjørelse må tas raskt om rehabilitering av oljeskadet fugl skal inngå som en fast og integrert del av den statlige oljevernberedskapen. Disse 5 punktene var grunnlag for en omfattende runde med innlegg, spørsmål og presiseringer. Spørsmål om dyreetiske forhold fører alltid til diskusjon, men det er også komplekse spørsmål med mange aspekter og vinklinger. En positiv oppsummering av J. Lystad fra Mattilsynet tar vi absolutt med oss i denne sammenheng.

Oppsummert var inntrykket av møtet absolutt positivt, basert på en gjennomgående enighet rundt bordet, uten at vi skal konkludere med hva MD og miljøvernminister Erik Solheim (og statens forvaltningsapparat) faller ned på til slutt. Men det var ingen som bestred at ressurser og utstyr må på plass når rehabilitering av oljeskadet vilt skal inngå som en fast del av beredskapen. Dette ble sterkt presisert fra flere av NOWs representanter (med litt ulik begrunnelse, men med samme mål). For å gjøre NOW operativ er det nå essensielt å få i gang omfattende kursing og innkjøp av tilstrekkelig med utstyr. Utstyret må legges ut i depoter regionalt fordelt langs vår lange kyst, slik at oppstart av nye aksjoner ikke begrenses av slike forhold når oljen igjen flyter i vårt kystmiljø. En økende hyppighet av skip som går på grunn underbygger at dette sannsynligvis ikke er siste gang oljesøl ødelegger viktig kystnatur.

Var vi så fornøyd med møtet? Ja, vi var det. Ut fra responsen fra både politisk og forvaltningsmessig ledelse var vi enig om at i går kunne vi ikke komme lengre. Med møtet og det som ble uttalt forplikter og vi forventer at ting faller på plass i nær fremtid.STØRRE SKADEOMFANG OG NYE FUGLER INN TIL MOTTAKET

Arnold Håland, 7. august 2009

Med basis i et omfattende feltarbeid de siste dagene er situasjonen på kysten nå at en høyere andel av sjø- og vannfuglene er observert oljeskadet enn tidligere. Rundt 30 % er det siste estimatet (SNO), hvilket betyr at vårt estimat fra i går på mellom 1000 og 2000 individer slår til. Men tallet vil nok ennå øke noe, og med klare effekter på flere lokale fuglebestander, blant annet ærfugl. At flere fugler nå er oljeskadet, koblet med en god fangstinnsats fra fangstlagene som var ute i går, bidro til å høyne antallet fugler inn til NOWs mottak til 116 fugler. Ved lunchtider i dag var dette tallet kommet opp i 127 individer og vi nærmer oss nå nivået for Rocknes-aksjonen der 131 fugler ble fanget inn for rehabilitering. Det som er svært gledelig er at overlevelsen hos fuglene, etterat de ble tatt hånd om for rehabilitering, ligger på over 96 %. Dette er et svært bra resultat, men sannsynligvis vil noen fugler falle fra før hele behandlingsprosessen er avsluttet. Erfaringen tilsier det. Men uansett, dette ser lovende ut.

Noen nye fuglearter er også inne på listen, blant annet er den vakre gravanda nå i mottaket. Gravanda er en karakterart langs norskekysten, uten at den noe steder er spesielt tallrik. En stor fugl, som ut fra sin størrelse skulle kunne ha gode prognoser for en suksessrik rehabilitering. Flere arter er også påvist skadet i skjærgården, det siste tilskuddet er sandløper, en liten representant for de artiske vadefuglene (løpende oppdatering på www.artsobservasjoner.no). 9 vadefuglarter er nå registrert med oljeskade, samlet hele 31 arter.

Med såpass mange fugler inne i mottaket er arbeidsomfanget nå stort. NOW har derfor benyttet sitt internsjonale nettverk og henter inn erfarne folk fra ulike organisasjoner i Sverige, Tyskland og England. Det europeiske nettverket er bygget opp slik. Når omfanget med oljeskadete fugler når et visst nivå, så så stiller man opp for hverandre. Og det har ikke akkurat vært en mangel på oljesøl det siste 10-året til å teste ut dette nettverket, ei heller her i Norge! Og nettverket som arbeider med oljeskadet vilt strekker seg langt ut over Europa; det er nå et globalt nettverk.

På mandag (10. august) skal representanter fra NOW i møte i Miljøverndepartmentet, der også andre deler av forvaltningsapparatet møter opp. NOW vil der redegjøre nærmere for nettverkets arbeid og presentere opplegg og krav om hvilke ressurser som må til dersom rehabilitering av oljeskadet fugl skal inn som et varig element i den statlige oljevernberedskapen. Fra Rocknes-aksjonen og frem til nå har arbeidet med å bygge opp NOW stort sett foregått på en idealistisk basis, dog med noe støtte ved Glomma-sølet i 2006 (fra Borregård) og ved Server-havariet (i 2007 - fra Kystverket). Skal NOW opp å gå på et tilfredstillende nivå, både faglig sett og med nok mannskap og utstyr, må vi ha en vesentlig bedre økonomisk basis enn vi kan skilte med i dag. Derfor blir mandagen en spennende dag og vi lurer på hva miljøvernministeren har i skjorteermet!

 

FLERE RØDLISTEDE FUGLEARTER TIL REHABILITERING

Arnold Håland, 6. august 2009

I løpet av onsdagen ble antallet oljeskadet fugl logget inn på mottaket i Langesund nesten tredoblet, med 86 individer innført i loggen. Ærfugl er fremdels den vanligste arten, men flere rødlistede arter er kommet inn, blant annet teist som er en svært fåtalling hekkefugl langs Sørlandskysten. Også flere sjøorrer er hentet i fra ulike deler av det tilsølte kystmiljøet, fugler som sannsynlivis tilhører en liten bestand som hekker i våre sørnorske fjellstrøk. Rehabliteringsteamet, som nå jobber lange dager med en lang rekke oppgaver, kaller nå inn nye personer for å bistå i arbeidet i Langesund.

Det uvanlige ved dette oljesølet er tidspunktet på året. Havari av skip og tilknyttet oljesøl forbinder vi helst med vinter og uvær. Resultatet av et stort oljesøl sommerstid ser vi også ved at et mye større spekter av fuglearter er rammet, blant annet er en rekke vadefugler skadet av tungoljen. Mange vadefugler er nå midt i det tidlige høstrekket og gruntvannsområder og strandenger er viktige matfat for denne artsgruppen. Hele 8 ulike vadefuglarter er registrert (strandsnipe, polarsnipe, tjeld, gluttsnipe, sandlo, grønnstilk, tundrasnipe og rødstilk). Påfallende mange strandsniper er observert oljeskadet, jfr. oppsummering på Artsdatabankens online registrering på www.artsobservasjoner.no. Snipene er nå i en fase der de bygger opp sine kroppsreserver med fett for et langt trekk til Vest-Afrika. Tilsvarende også for mange polarsniper, som er på sørtrekk fra sine høyarktiske hekkeområder. Helt klart en uvanlig situasjon når det gjelder oljeskader på fugl. Enkelte media rapporterer at ærfugl utgjør 95 % av de oljeskadete fuglene, der medfører ikke riktighet ettersom hele 30 ulike fuglearter er rapporter skadet så langt. Ærfugl utgjør mindre enn 60 %, men det gjenstår å se hvordan bildet blir til slutt (se NOFs hjemmeside www.birdlife.no).

For å få inn flest mulig av oljeskadet fugl har mange personer vært aktive i felten. En stor dugnad pågår nå. Her er folk fra viltnemder og SNO, mange fra NOF, Naturvernforbundet og NOAH, pluss mange andre frivillige. Utfordringene er mange, men kreativiteten er god. Blant annet har det vært søkt på natten i områder der oljeskadet fugl har gått på land. Mange fugler, feks ærfugler, søker ly i gress og vegetasjon, så lokalisering av oljeskadet fugl er ikke alltid lett. Fangst av sjø- og vannfugl med mindre skader i fjærdrakta er også vanskelig så lenge de beholder flygeevnen. Arbeid med å utvikle nytt nye strategier og nytt utstyr pågår, men er ikke tilgjengelig i denne aksjonen. Avhengig av art, vil imidlertid mange fugler etterhvert svekkes, og la seg fange inn. Andre arter, gjerne større fugler, vil kunne tåle mindre oljeskader over lengre tid, men det er alltid en fare for at disse også vil svekkes, særlig hvis de får den giftige bunkersoljen inn i fordøyelsessystemet (jfr. oppslag i media i dag om innblanding av ulike kjemiske avfallsstoffer i bunkersoljen). Men kyndig veterinærmedisisk behandling kan avbøte og redusere negative fysiologiske effekter når disse fuglene bringes inn til mottaket i Langesund.

Skadeomfanget på fuglepopulasjonene på kysten er stort. I følge Fylkesmannen i Telemark, som leder og samordner feltaktiviten mht lokalisering av sjøfuglene og observerbare skader, ble det i går rapportert et skadeomfang på rundt 20 %, men med noe lavere omfang på enkelte kystavsnitt. Sannsynligvis summer dette opp mellom 1000 og 2000 skadete fugler, og antallet vil nok øke i dagene fremover, selv om mengden olje i drift reduseres. Årsaken er at et stort antall steder på en lang kyststrekning har fått påslag av tungolje.

Selv om vi i NOW har hovedfokus på oljeskadet sjø- og vannfugl så rapporteres det fra felten om mye skade på verdifull kystnatur og signifikant skade på på naturtyper og botaniske forekomster i sårbare miljøer som rullesteinstrand, strandenger og andre utforminger av den marine littoralsonen. Dette underbygger og forsterker den alvorlige situasjonen som nå råder i skadeområdet.

Fuglemottaket i Langesund er pt dimensjonert for behandling av ca 180 - 200 oljeskadete fugler. Øker antallet fugl inn til mottaket med samme hastighet som de 2 siste dagene, må denne kapasiteten bygges ut. Da håper vi myndighetene bistår med økt støtte, slik at ikke mottaket må stoppe inntaket pga manglende ressurser. Miljøvernminister Solheims besøk på mottaket i Langesund i går skulle vel forsikre oss om at det ikke skjer.


FUGLEMOTTAKET ER I FULL DRIFT

Arnold Håland, 4. august 2009

Etter en hektisk oppstart i går, der både personell og utstyr kom plass i fuglemottaket i Langesund, er arbeidet i dag i god gjenge.

De første fuglene kom inn i går, og antallet passerte i løpet av kvelden 20 individer. Siden har det i dag kommet jevnt inn med nye fugler og i ettermiddag var 33 individer under behandling. Flest ærfugler er i mottaket nå, men det er også fanget inn både grågås og gråmåker, og ikke minst, den første rødlistede fuglearten, en sjøorre, er tatt hånd om av kyndige hender. Ute på kysten er så langt rundt 25 ulike arter registrert skadet av oljesølet fra Full City, så nye arter er nok snart på vei til NOW sitt mottak.

Ellers har myndighetene vært godt representert med hyppige besøk til rehabiliteringssenteret for oljeskadet sjø- og vannfugl på Hamnekaien, og de har tilsynelatende vært fornøyd med det de har sett så langt.

Fremover vil omfanget av denne aksjonen være betinget av hvor effektivt oljeskadet fugl lar seg fange og bringe inn til mottaket. Et viktig (og uheldig) moment er at mellom 100 og 200 oljeskadede fugler er skutt i dagene etter havariet, deriblant utvilsomt mange fugler som ville hatt det vesentlig bedre i mottaket enn i en mørk plastsekk.. Vi tror nok at fuglene som nå svømmer rundt med olje i fjæra støtter mottoet ”bedre rehabilitert enn død”. Å gi oljeskadet sjøfugl en mulighet for et langt fugleliv er hva dette dreier seg om nå.

FULL CITY-AKSJONEN ER I GANG

Arnold Håland, 2. august 2009

NOW er 2. august 2009 i gang med etablering av et rehabiliteringssenter for oljeskadet sjø- og vannfugl i forbindelse med oljesølet etter Full City forliset ved Langesund, Bamble, natt til fredag den 31. juli.

NOW som er plattformen for en rekke miljøorganisasjoner og flere fagmiljø, jfr. oversikt over partnere, fikk i går kveld den nødvendige tillatelse fra myndighetene for gjennomføring av dette rehabiliteringsarbeidet. Tillatelsen ble gitt fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) til NOW. Operasjonen vil bli gjennomført lokalt i Langesund, lokalisert til det lokale havnelager og kaiområde.

Det er et stort spekter av ressurser som skal på plass, denne gangen starter vi ikke helt på bar bakke da vi har på plass en del utstyr fra tidligere aksjoner. Aksjonen trenger imidlertid flere ressurser og mange frivillige, se aktuelle kontakter nedenfor.

Skadeomfanget i dette oljesølet begynner å bli klart, nå det gjelder sjø- og vannfugl som var tallet skadde fugler i går passert 1000 (kilde: DN), og det kan forventes at stadig flere skadde fugler meldes inn etter hvert som feltregistreringene kommer inn.

 


Rehabilitert knoppsvane
Rehabilitert knoppsvane tilbake til naturen. Foto: Arnt Mollan.
Større bilde

Solheim
Aksjonsleder Bugge orienterer ministeren. Foto: A. Mollan.
Større bilde

Knoppsvane
Knoppsvane testes for perfekt fjærdrakt. Foto: D. Hommen.
Større bilde

Storskarv
Flere storskarver ble brakt inn til NOW. Foto: D. Hommen.
Større bilde

Ærfugl - svøm
Ærfugl hunn i perfekt form etter behandling. Foto: A. Mollan. Større bilde

Fjærpuss
Fjærpussen er viktig for en tett fjærdrakt. Foto: A. Mollan.
Større bilde

Foring
Etter ukeslang behandling smaker maten! Foto: A. Mollan.
Større bilde


Vasking 02
Vask og fjerning av all olje krever erfaring. Foto: A. Mollan.

Større bilde

Vasket fugl
Skumbad er ikke å forakte det heller! Foto: A. Mollan.

Større bilde

Foring
Alle får kyndig behandling etter fast protokoll. Foto: A. Mollan.
Større bilde

Fangst
Søk og fangst av oljeskadet fugl er utfordrende. Foto: NOAH.
Større bilde

Oljeskadd fugl
Ærfuglen ble hardest rammet av alle arter. Foto: A. Mollan.
Større bilde

Oljesøl
Tjukk og seig tungolje er ikke lett å fjerne. Foto: Arnt Mollan.
Større bilde

Oljeoppsamling
I startfasen ble det lagt stor vekt på opptak av oljen. Foto: TA.
Større bilde


Områdene rundt havaristen ble sikret med lenser. Foto: TA.
Større bilde


Full City
Full City har navnet på plass i norske oljehistorie. Foto: TA.
Større bilde


Full City fastkjørt på skjær. Foto: Martin Zeiffert/Kystverket


Mengder av olje lekket ut fra skipet. Foto: LN-HTD/Kystverket

     


© Norwegian Oiled Wildlife 2009 - 2011

Linker